Plan lekcji

Nowy kierunek w ZSTiA- od 1 września 2014r.

Gimnazjalisto!!! Już otwarty nowy kierunek kształcenia

w zawodzie "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"

 

 

1września 2014 roku w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku utworzono nowy kierunek kształcenia tj. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, umożliwiającego zdobycie przez absolwentów poszukiwanego zawodu oraz skutecznego wejście na rynek pracy.

 

 

 

Kierunek ten należy do zawodów przyszłości ponieważ sektor odnawialnych źródeł energii (OZE) należy do jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce i w całej UE. Utworzenie nowego kierunku, stworzy możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji w zawodzie: K1 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (do końca czerwca 2016r); K2 eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej do końca czerwca 2017r).


 

 

 

 

 

Szkoła chce wprowadzić przy nowym kierunku pewien rodzaj szkolenia modułowego, który wynika z przepisów prawa energetycznego oraz technicznych uwarunkowań instalacji OZE (są to instalacje elektryczne ta więc niezbędny będzie pakiet dodatkowego modułowego szkolenia z zakresu elektryki), dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Przy okazji uczestnicy tego kierunku nabędą uprawnienia zawodowe uprawniające do wykonywania określonego zawodu czy prac.


 

 

Dobór form i narzędzi wsparcia jest podyktowany chęcią - po pierwsze - jak najgruntowniejszego przygotowania zawodowego uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych do wykonywania zawodu Monter urządzeń i systemów energii odnawialnej; po drugie jak najszybszego wprowadzenia uczniów na rynek pracy.

Teren południowo-wschodniej Polski stwarza szereg różnych możliwości do pozyskiwania i korzystania z odnawialnych źródeł energii (licznie powstające wiatraki, elektrownie wodne -Solina –Myczkowce oraz instalacje fotowoltaiczne do odzyskiwania energii słonecznej)

W Polsce wzrasta wykorzystanie energii odnawialnej, skutecznie zachęca się do niej przedsiębiorców, gwarantując im pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci czy zwolnienie z opłat. Odnawialne źródła energii (OZE) - wykorzystujące w procesie przetwarzania np. siłę wiatru, promieniowanie słoneczne, spadki rzek czy energię pozyskiwaną z biomasy - cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2011 r. wydano przedsiębiorstwom 418 koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE. Przedsiębiorstwa decydujące się na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych mogą liczyć na wiele korzyści, jak np. niższe o 50 proc. koszty przyłączenia do sieci, pierwszeństwo w świadczeniu usług, zwolnienie z opłat koncesyjnych, podatku akcyzowego czy opłat za świadectwa pochodzenia energii elektrycznej.

Polska promuje rozwój OZE m.in. poprzez programy pomocowe dla inwestorów, oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z opracowaniem Komisji Europejskiej z dnia 26 maja 2004 r. adresowanym do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego nt. stanu rozwoju odnawialnych energii w Unii Europejskiej oczekuje się, że do 2020r. odnawialne źródła energii będą stanowiły do 20 % udziału w bilansie pierwotnych nośników energii dla Unii jako całość. To wpływa na fakt jej dynamicznego rozwoju i pojawiania się nowych miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jest to dziedzina gospodarki bardzo rozbudowana i można szukać zatrudnienia ogólnie w branży jak i w wąskich specjalizacjach związanych z energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, słoneczną i wodorową.

 

  • W związku z tym, że zapotrzebowanie na monterów systemów OZE będzie stale rosło w co najmniej kilkunastoletniej perspektywie, możemy stwierdzić, że otwarcie nowego kierunku nauczania jest jak najbardziej uzasadnione. Realizacji projektu ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” daje szkole od pewnego czasu duże możliwości rozwoju skupiając się na połączeniu teorii z praktyką. 

 

 

  • Dodatkowe dofinansowanie jakie szkoła otrzyma na ten cel, będzie mogła wykorzystać na przygotowanie zaplecza i wprowadzenie kształcenia w zawodzie Monter urządzeń i systemów energii odnawialnej już 1 września 2014r. Kształcenie będzie oferowane zgodnie z aktualnym systemem oświaty wszystkim chętnym uczniom i uczennicom, którzy spełnią warunki rekrutacji na nowo otwarty kierunek w roku szkolnym 2014/15. Utworzenie nowego kierunku nauki związane będzie z realizacja następujących działań:

 

 

1. Adaptacja pracowni montażu urządzeń fotowoltaicznych (energia słoneczna - panel) pod nowy kierunek oraz jej wyposażenie jako zaplecza dydaktycznego do potrzeb praktycznej nauki zawodu na w/w kierunku

 

 

  • Uruchomieniem modułowego kierunku kształcenia w zawodzie: Monter urządzeń i systemów energii odnawialnej oraz opracowanie programów zajęć umożliwiających naukę (filmy instruktażowe, programy i treść zajęć, potrzebne pomoce, zdjęcia itp.). Nabycie przez uczestników kształcenia najaktualniejszej wiedzy i umiejętności w zakresie OZE przygotowującej do podjęcia pracy na stanowisku monter urządzeń OZE;
  • Organizacją kursów z zakresu odzyskiwani energii geotermalne, energii wiatru, energii biomasy i biopaliw z zakresu "Elektryk" oraz dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
  • Organizacją targów pracy Odnawialnych źródeł Energii dla pracodawców i młodzieży szkolnej wraz z nimi spotkania realizatorów uczestników kształcenia, nauczycieli oraz władz samorządowych, podsumowujące wypracowane rozwiązania, w formie pokazów.
  • Nabycie doświadczenia w zakresie współpracy szkoły z przedsiębiorcami z branży energii odnawialnej a wraz z nim podjęcie stałej współpracy ZSTiA z firmami sektora OZE,
  • Korzystanie z programów zajęć i doświadczenia szkoły przez inne placówki zainteresowane otwarciem nowego kierunku monter urządzeń OZE (udostępnienie materiałów na stronie internetowej); utworzenie i prowadzenie strony internetowej informującej o projekcie (publikacja wszystkich materiałów projektu), odnawialnych źródłach energii, umożliwiającej skorzystanie (bezpłatne) z materiałów, zdjęć, filmów instruktażowych (strona będzie funkcjonowała jako zakładka strony www.zstia.lesko.pl.

 

.

 

Realizacja projektu w tej dziedzinie przyczyni się do zwiększenia wiedzy i świadomości mieszkańców naszego regionu w zakresie OZE oraz korzyści płynących z tego typu przedsięwzięć. Wpłynie również na zwiększenie oferty edukacyjnej ZSTiA co mamy nadzieję w ostatecznym rozrachunku pozwoli absolwentom tej szkoły, do jak najszybszego wejścia na rynek pracy.

Drogi Gimnazjalisto!!!

Już dziś zapraszamy do naszej szkoły!
Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2015/2016r
.

Prezentacja nowego  kierunku w załączeniu

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan